Etické hodnoty pro nás nejsou jen prázdným pojmem, ale základním pilířem naší existence. Stejný přístup očekáváme i od Vás - Členů Klubu a zákazníků. Jen tak totiž dosáhneme našeho společného cíle, kterým je snaha o získání důvěry v obchodní značku APARTMANIA a její trvalé prohlubování. Právě proto jsme pro Vás připravili tento Etický kodex. Jsme si totiž plně vědomi toho, že „Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže.":

 1. Tento etický kodex je závazným pravidlem chování všech osob ve vztahu ke společnosti Apartmania s.r.o. (dále jen „Společnost“), konkrétně registrovaných uživatelů (členů i zákazníků), zaměstnanců a spolupracovníků Společnosti.
 2. Tyto osoby se zavazují dodržovat etické, profesní a morální normy, které jsou v naší kultuře nezbytné k vytváření a prohlubování dobrých mezilidských vztahů. Jejich chování musí být navíc, kromě výše uvedeného, v souladu s ustanoveními o dobrých mravech právních řádů všech států, na jejichž území dochází k distribuci produktů Společnosti.
 3. Zmíněné osoby se vyvarují nečestného a nemorálního jednání, které by vedlo k poškození koncových klientů nebo Společnosti, zejména se zavazují k poctivému obchodnímu styku, bez vyvíjení nepřiměřeného nátlaku a bez užívání nekalých obchodních praktik, mezi něž mimo jiné patří i hanění konkurence a jejich služeb či produktů.
 4. Jednání osob primárně směřuje k prodeji vhodných ubytovacích služeb či marketingových produktů klientovi, a to se záměrem účelně a potřebně v souladu s jejich cestovatelskými plány. Členové nikdy nebudou potenciálním zákazníkům podbízet nepotřebné služby či produkty jen za účelem výdělku.
 5. Registrovaný uživatel nesmí žádným nekalým způsobem využívat nebo zneužívat informace získané od zákazníků, zvláště se vyvaruje rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (tzv. „spamů“) a bude jednat v souladu s předpisy EU o Nařízení (EU) 2016/679 GDPR a dalších obdobných činností.
 6. Při své činnosti poskytují registrovaní uživatelé klientům úplné informace, a to podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí. Na žádost klienta registrovaný uživatel poskytne nezkreslené informace o Společnosti a formě spolupráce, včetně způsobu odměňování. Příklady příjmů člena musí odpovídat skutečnosti a nesmí být dávána jakákoliv záruka na získání příjmu v určité výši. Je nepřípustné využívat důvěřivost nebo nevědomost klientů k prodeji služeb či produktů. Registrovaný uživatel má povinnost seznámit klienta s pravidly užívání služeb a produktů.
 7. Registrovaný uživatel jedná vždy v zájmu celé komunity Apartmania s.r.o. Proto přistupuje k majetku společnosti či majetku, který má v dlouhodobém pronájmu jako správný hospodář. Při využívání ubytovacích kapacit se řídí „Ubytovacím a reklamačním řádem“.
 8. Registrovaný uživatel je povinen neprodleně řešit případné nedorozumění nebo stížnosti klienta, v odůvodněných případech i ve spolupráci s vedením Společnosti.
 9. Registrovaný uživatel se zavazuje respektovat práva ostatních registrovaných uživatelů. Registrovaný uživatel se vyvaruje jakéhokoli neloajálního jednání, kterým by poškozoval zájmy Společnosti nebo jejích partnerů. Zakazuje se zejména souběžný prodej jiných, konkurenčních služeb a produktů.
 10. Registrovaný uživatel je loajální vůči Společnosti, jedná s respektem a úctou ke Společnosti. Vystupuje seriózně a profesionálně a vynakládá veškerou snahu k tomu, aby nepoškodil dobrou pověst Společnosti.
 11. Při prezentacích Kompenzačního plánu, při prodeji služeb či produktů a při činnosti člena je možné používat pouze materiály schválené Společností.
 12. Registrovaní uživatelé, tedy členové ani zákazníci, nemohou veřejně vystupovat v komunikaci s veřejnými médii, vydávat oficiální prohlášení ani se prohlašovat za zaměstnance, společníky či dodavatele Společnosti.
 13. Registrovaný uživatel je povinen dodržovat tento kodex. Nedodržování nebo ignorování tohoto kodexu bude považováno za závažné porušení povinností a bude důvodem k ukončení smluvního vztahu mezi registrovaným uživatelem a Společností.

V Brně dne 13.7.2018