PREAMBULE

“APARTMANIA s.r.o. je moderní cestovatelský klub, který buduje komunitu stejně smýšlejících lidí, jejichž vášní je cestování bez cestovních kanceláří či agentur nebo životní styl. Apartmaia má ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu luxusní apartmány či jiné nemovitosti po světě.

Ty poskytuje k užívání svým zákazníkům za běžné tržní ceny nebo členům klubu za zvýhodněné členské ceny”.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti APARTMANIA s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 04595289, společnost je plátcem DPH DIČ: CZ04595289, (zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 90818) a třetích osob při jejich smluvních vztazích.  Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří “Etický kodex”, “Zásady ochrany osobních údajů”, “Ubytovací řád a Reklamační řád”, “Slovník pojmů”, “Kompenzační plán”. Veškerá ustanovení jsou v souladu s českým právním řádem a ratifikovanými a vyhlášenými směrnicemi Evropské unie. Registrovaný uživatel samotnou registrací potvrzuje, že je s jejich obsahem seznámen a souhlasí s ním.

I. REGISTRACE

1.    Registrací se rozumí proces, na základě kterého je mezi Společností a Registrovaným uživatelem uzavřen smluvní vztah.
Osoba mající zájem stát se Registrovaným uživatelem se jím může stát na základě svojí žádosti v případě, že bude splňovat následující podmínky:
a)    musí se jednat o zcela svéprávnou osobu; starší 18 let
b)    osoba musí řádně vyplnit registrační formulář v rámci procesu registrace;
c)    osoba musí souhlasit s těmito podmínkami.
2.    Osoba mající zájem o členství je při žádosti o členství povinna řádně zadat ID Registrovaného uživatele, do jehož struktury chce patřit. Přesuny v rámci struktury (jak ve Skupině, tak i v Binárním stromě) nejsou možné, ledaže o tom ve výjimečných případech rozhodne, na základě žádosti, Společnost.
3.    Nebude-li osoba mající zájem stát se Registrovaným uživatelem splňovat podmínky podle bodu 1. a) tohoto článku, rozhodne o Registraci takové osoby Společnost.
4.    Každá osoba může provést do systému pouze jednu Registraci. Pokud Společnost nebo systém zjistí, že Registrovaný uživatel má více jak jednu Registraci, bude takové jednání posouzeno a může se jednat i o zvlášť hrubé porušení povinností.
5.    Na základě Registrace je Registrovanému uživateli přiděleno ID.
6.    Registrací nevzniká jakýkoliv pracovně právní vztah Registrovaného uživatele u Společnosti. Registrací se Registrovaný uživatel nestává zástupcem Společnosti ani dodavatelem Společnosti. 
7.    Zrušení Registrace zašle Společnost na elektronickou adresu Registrovaného uživatele, uvedenou v registračním formuláři či v profile v Backoffice.
8.    Společnost si vyhrazuje právo odmítnout Registraci z vážných důvodů, kterými mohou být zejména chybějící, nesprávné, duplikované nebo podvodné informace uváděné v registračním formuláři. Oznámení takového rozhodnutí zašle Společnost na emailovou adresu Sponzora uvedeného v tomto registračním formuláři.
9.    Dojde-li k ukončení smluvního vztahu vzešlého z těchto podmínek a všech jejích součástí mezi Společností a Registrovaným uživatelem, Společnost bezodkladně zruší Registraci Registrovaného uživatele, viz. kapitola Ukončení členství a související opatření.

II. REGISTROVANÝ UŽIVATEL

1.    Registrovaným uživatelem se může stát fyzická i právnická osoba.
2.    V případě, že Registrovaný uživatel při registraci nových členů  vykonává podnikatelskou činnost, činí tak svým jménem, na svůj účet a svojí odpovědnost. V takovém případě je Registrovaný uživatel povinen sám si zajistit příslušné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti a bere navědomí veškeré povinnosti vyplývající pro něj z této činnosti (zejména samostatně podává daňová přiznání, odvádí daně a související poplatky dle platných legislativních předpisů daného státu).
3.    Registrovaný uživatel je povinen vždy postupovat v souladu s právními předpisy států, ve kterých působí.
4.    Člen, plátce daně z přidané hodnoty, tímto v souladu s ust. §28 odst. 5 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zmocňuje Společnost k vystavování daňových dokladů za poskytované služby dle Kompenzačního plánu společnosti a souvisejících dokumentů. Daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti dle Zákona o DPH.
5.    Člen, neplátce daně z přidané hodnoty, tímto zplnomocňuje Společnost k vystavování faktur za poskytované služby dle Kompenzačního plánu společnosti a souvisejících dokumentů.
6.    Člen, plátce či neplátce daně z přidané hodnoty, je povinen přijmout za svou přidělenou účetní řadu Společnosti, uvádět zadaný variabilní symbol pro zajištění shodnosti kontrolního hlášení, další náležitosti ani částky provizních faktur nijak neměnit.
7.    Společnost i Člen souhlasí s tím, že budou daňové doklady vystavovány v elektronické podobě dle ust. §26 odst. 3 Zákona o DPH.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

1.    Společnost je povinna řádně evidovat Skupiny všech Registrovaných uživatelů a veškeré prodeje členství, služeb souvisejících s pronájmem apartmánů nebo marketingových produktů, dale jen “Členství, služby a produkty”, na nichž se Registrovaní uživatelé podílí.
2.    Společnost je oprávněna jednostranně bez předchozího oznámení změnit cenovou politiku, složení nabízených “Členství, služeb a produktů”, náležitosti v těchto podmínkách, v marketingové strategii a Kompenzačním plánu.
3.    Společnost neodpovídá za ztrátu, škodu, náklady a výdaje (včetně ušlého zisku) způsobené přímo nebo nepřímo nenadálou objektivní událostí vzniklou mimo kontrolu Společnosti, včetně stávek, poruch komunikačních sítí nebo zásahu vyšší moci.
4.    Společnost nebude ve snaze zajistit dodržování nařízení a postupů jednat svévolně nebo nespravedlivě. Společnost však bude postihovat všechna provinění proti těmto podmínkám.
5.    V případě zvlášť hrubého porušení povinností Členem je Společnost oprávněna odstoupit od smluvního vztahu vzešlého z těchto podmínek. Písemným (elektronickým) doručením odstoupení smluvní vztah zaniká. Zvlášť hrubým porušením povinností se rozumí porušení povinností Registrovaného uživatele, obchodních podmínek či nedodržování etického kodexu.
6.    Společnost je oprávněna odstoupit od smluvního vztahu vzešlého z těchto podmínek při porušení jakýchkoliv podmínek spolupráce bez všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.
7.    Společnost se zavazuje včas vyřídit řádně zadané objednávky, uznat oprávněné reklamace v termínu a vyrovnat oprávněné nároky.  

IV. PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

1.    Registrovaný uživatel je jako kupující oprávněn, na základě uzavíraných kupních smluv, odebírat od Společnosti jako prodávajícího “Členství, služby a produkty”, za prodejní nebo zvýhodněné členské ceny. Odběr nabízených “Členství, služeb a produktů” je realizován na základě objednávek.
2.    Registrovaný uživatel není oprávněn kupovat “Členství, služby a produkty” od jiných Registrovaných uživatelů. Registrovaný uživatel není oprávněn prodávat “Členství, služby a produkty” jiným Registrovaným uživatelům. Každý Registrovaný uživatel využívá služeb pod svým vlastním ID.
3.    Registrovaný uživatel je povinen dodržovat ustanovení obecně závazných právních předpisů týkajících se zpracování, poskytování, využívání a ochrany osobních údajů, se kterými v rámci své činnosti přichází do styku. Ohledně těchto informací se zavazuje zachovávat mlčenlivost a nesmí je bez souhlasu Společnosti zpřístupnit jiným subjektům.
4.    Nabízení členství v klubu třetím stranám realizuje Registrovaný uživatel vždy svým jménem a na vlastní účet, a nese plnou odpovědnost za své jednání, obchodní rozhodnutí a výdaje.
5.    Registrovaný uživatel má právo zhlédnout a opravit své osobní údaje, jež jsou zpracovávány Společností, jakož i další práva vyplývající z §21 zákona č.101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Poskytnutí vybraných osobních údajů je jednou z podmínek Registrace, Registrovaný uživatel se může svobodně rozhodnout, zda se chce registrovat, či nikoliv.
6.    Osobní údaje Registrovaného uživatele budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu Společnosti a Registrovaného uživatele, po skončení tohoto vztahu budou bez zbytečného odkladu zničeny nebo smazány.
7.    Nevyužije-li Registrovaný uživatel objednané ubytovací služby a jiné s tím související z důvodů subjektivně závislých na jeho chování (např. Nemůže se z rodinných důvodů zúčastnit apod.) nese Registrovaný uživatel náklady spojené s tímto  v plné výši.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

1. Člen se zavazuje neprodávat “Členství v klubu” nebo “Služby a produkty” Společnosti v internetových obchodech ani na aukčních portálech. Prodává-li Člen shora uvedené tímto způsobem, je toto jednání považováno za hrubé porušení jeho povinností. Prodej shora uvedeného Členem na oficiálních subdomenách APARTMANIA není porušením těchto podmínek.
2.    Člen je povinen své Skupině věnovat potřebnou péči v rámci vysvětlení Kompenzačního plánu.
3. Člen, který zaregistruje dalšího člena do struktury pod sebe se stává tvz. Sponzorem. Sponzor je zodpovědný za uvedené údaje při registraci dalších členů, aby byla registrace řádně dokončena.
4.  S veškerými informacemi, které Člen získá od třetích osob při dispozici s členstvím, službami a produkty, je Člen povinen nakládat šetrně tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů těchto osob.
5.    Při zjištění skutečností, jež by vedly k možnému poškození dobrého jména Společnosti, je Člen povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Společnost.
6.    Člen je povinen průběžně prověřovat a hlásit všechny odhalené případy porušování těchto podmínek.
7.    Člen cestovatelského klubu Apartmania se zavazuje nevyužívat k propagaci své subdomény na apartmania.com jakoukoliv formu internetových PPC (pay-per-click) kampaní, jako Sklik, Google Adwords, Facebook Ads apod. Porušení byť i jediné z těchto povinností je považováno za zvlášť hrubé porušení povinností.
8.    Při prodeji a budování svých prodejních struktur je Člen povinen jednat v souladu s aktuálním Kompenzačním plánem Společnosti, nevytvářet vlastní marketingový systém a neměnit stávající struktury jiných Členů. Porušení byť i jediné z těchto povinností je považováno za zvlášť hrubé porušení povinností.
9.    V případě úmrtí Člena mohou práva a povinnosti vzešlá z těchto podmínek včetně jím vytvořené struktury přejít na jeho dědice, pokud s tím Společnost bez zbytečného odkladu vysloví souhlas.
10.    Člen se zavazuje samostatně se seznamovat s případnými změnami obchodních podmínek, Kompenzačního plánu či jiných dokumentů, které budou zveřejněny v Backoffice.

VI. OSTATNÍ OBCHODNÍ INFORMACE

1.    Každý Člen má možnost sledovat průběh svých obchodů a informovat se o své struktuře na webových stránkách Společnosti apartmania.com/bacoffice
2.    Člen se přihlašuje na internetové stránky Společnosti pomocí svého ID, které získal při Registraci, a hesla. Přístupové heslo je měnitelné.

VII. UKONČENÍ ČLENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ OPATŘENÍ

1.    Smluvní vztah vzešlý z těchto podmínek se uzavírá na dobu neurčitou.
2.    Smluvní vztah mohou Registrovaný uživatel a Společnost ukončit dohodou.
3.    Společnost má právo zastavit plnění závazků Společnosti vyplývající ze smlouvy a pozastavit práva vyplývající ze smlouvy, především však ukončit nebo zastavit právo přijímat ocenění, prezentovat na veřejných akcích Společnosti, objednávat služby a produkty, využívat přístupu do Backoffice, právo přijímat odměny z Kompenzačního plánu apod.
4.    Společnost je oprávněna ukončit členství okamžitou výpovědí z důvodu hrubého porušení povinností Registrovaného uživatele. Členství je ukončeno písemně (emailem) a nabývá účinnosti doručením Registrovanému uživateli.
5.    V případě ukončení členství ztrácí Registrovaný uživatel právo na využití členských cen, výhod či programů poskytovaných společností, které ke dni ukončení této smlouvy nevyužil.
6.    Společnost má právo získat z členství Registrovaného uživatele přiměřenou náhradu škod vzniklou porušením smlouvy.
7.    Společnost má právo z jakéhokoliv důvodu, kdykoliv a jakkoliv modifikovat či ukončit přístup na webové stránky Backoffice. Pro právoplatné ukončení není potřeba žádného předchozího oznámení.
8.    Registrovaný uživatel má právo ukončit své členství písemnou výpovědí (emailem) doručenou Společnosti. Registrovaný uživatel je povinen o výpovědi uvědomit Registrovaného uživatele, do jehož struktury náleží. Výpovědní lhůta se nesjednává. S ukončením členství ztrácí Registrovaný uživatel všechna práva a výhody spojené s činností u Společnosti. Ihned po vypovězení členství je Registrovaný uživatel povinen ukončit svou činnost spolu s užíváním názvů, symbolů a know-how Společnosti.

VIII. KONKURENČNÍ DOLOŽKA

1.  Po dobu trvání smluvního vztahu Člena a Společnosti se Člen zdrží jakéhokoli jednání, které lze považovat za neetické vzhledem k předmětu podnikání Společnosti. Jedná se zejména o prodej obdobných služeb a produktů od jiných dodavatelů. V případě porušení tohoto ustanovení může být po Členovi požadována náhrada škody a zároveň se jedná o zvlášť hrubé porušení povinností.

IX. OBCHODNÍ PODPŮRNÉ MATERIÁLY

1.    Obchodní podpůrné materiály jsou sponzorské pomůcky a obchodní pomůcky. Tyto materiály nejsou povinné. Registrovaný uživatel, který se rozhodne uvedené pomůcky využívat, tím nesmí podmiňovat své členství. Při šíření těchto materiálů má Registrovaný uživatel povinnost uvědomit druhou stranu o tom, že případný nákup těchto materiálu je nepovinný a nepodmiňuje další spolupráci.
2.    Žádný Registrovaný uživatel nesmí vyrábět, prodávat anebo šířit obchodní podpůrné materiály, které jsou způsobilé vyvolat záměnu s literaturou nebo materiály vydávanými a rozšiřovanými Společností. Lze používat pouze materiály, prodejní pomůcky (ceníky, produktové katalogy apod.), které byly odsouhlaseny Společností a jsou k tomuto účelu zřízeny. Zveřejnění takových materiálů v tištěné podobě, formou inzerce nebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup je zakázáno.
3.    Žádný Registrovaný uživatel nemá právo používat loga, označení a jinou mediální symboliku a činnost jménem Společnosti bez předchozího písemného souhlasu. Jednání v rozporu s tímto ujednáním bude považováno za zvlášť hrubé porušení povinností.
4.    Registrovaný uživatel, v případě obdržení písemného souhlasu, může používat marketingové materiály a symboly Společnosti pouze v souladu s grafickým manuálem a ostatními pravidly Společnosti.
5.    Registrovaný uživatel nesmí šířit tvrzení, činit prohlášení, naznačovat či poskytovat záruky, ať ústně nebo písemně, v rozporu s informačními materiály připravenými a schválenými Společností.
6.    Registrovaný uživatel nemůže bez předešlého souhlasu společnosti pořádat vlastním jménem školení a prezentaci příležitostí.
7.    Používání neschválených polepů aut, vizitek a dalších podpůrných materiálů je bez písemného souhlasu společnosti zakázáno.
8.    Veškeré aktuální grafické podklady a manuály jsou dostupné v Backoffice.

X. PREZENTACE PRODEJNÍHO A MARKETINGOVÉHO SYSTÉMU

1.    Veškerá pozvání na veřejné prezentace společnosti musí být veřejnosti prezentována jako příležitost dozvědět se o podnikatelské příležitosti.
2.    Registrovaný uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat potenciálním klientům nevyžádaná obchodní sdělení.

XI.OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

1.    Objednávky členství, nebo ubytování a s tím souvisejících služeb, nebo ostatních produktů je možné realizovat pouze prostřednictvím internetového obchodu na webu Společnosti, a to online 24 hodin denně.
2.    V případě, že Registrovaný uživatel nezaplatí kupní cenu za služby, které objednal, do 10 dnů od dokončení objednávky, bude tato objednávka stornována.

XII. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.   Objednané ubytovací služby a s tím související je možné uhradit pouze prostřednictvím internetového obchodu na webu Společnosti, a to online 24 hodin denně přes platební bránu platební kartou. V případě nezaplacení není objednávka platná.
2.   Produkty (merchandising) jsou v případě dodání zásilkou prostřednictvím přepravce zasílány kurýrní službou až do domu. Zásilka bude odeslána do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky (neplatí pro případy prostojů na straně Registrovaného uživatele či kurýrní služby).
3.  Aktuální ceník balného a přepravného je ke stažení ve webové kanceláři Backoffice nebo bude na žádost sdělen pracovníky Společnosti.

XIII. PROVIZE

1.    Nárok na případné provize, určení jejich výše, splatnost a další související otázky jsou řešeny v Kompenzačním plánu Společnosti.
2.    Nárok na výplatu provize má Člen pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky vyplývající z Kompenzačního plánu Společnosti, obchodních podmínek včetně všech nedílných součástí.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVNÍHO VZTAHU

1. Registrovaný člen, který se řádně zaregistroval a uhradil první platbu, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od vyplnění registračního formuláře bez udání důvodu.
2. V případě odstoupení podle tohoto článku Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od odstoupení, vrátí všechny peněžní prostředky, které od něho získala, a to stejným způsobem, jakým Registrovaný uživatel cenu uhradil.
3. Odstoupit lze dle bodu VII. 8. A to vždy písemnou formou.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Společnost i Registrovaný uživatel se zavazují ke smírnému řešení všech vzniklých sporů. Pokud přesto vznikne nevyřešený spor, bude řešen Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR se sídlištěm v Brně dle platného rozhodčího řádu.
2.    Vztah Společnosti a třetích stran se řídí občanským zákoníkem, v případě mezinárodních sporů strany na základě nařízení ES 593/2008 sjednávají jako rozhodné české právo. 
3.    V zájmu zvýšení a zkvalitnění informovanosti a vzdělání Členů poskytuje Společnost různé školící a odborné semináře.
4.    Specifikace jednotlivých ČLENSTVÍ, služeb, produktů a jejich ceny jsou uveřejněny přihlášeným Registrovaným uživatelům na internetových stránkách apartmania.com/eshop a v ceníku vydaném Společností.
5.    Jestliže má Společnost vůči Členovi jakoukoli splatnou peněžní pohledávku, lze ji započíst proti splatné provizi.
6.    Povinností Člena je sledovat a včas se seznámit se všemi změnami obchodních podmínek a pravidel Společnosti včetně nedílných součástí, dále Kompenzačním plánu Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit obchodní podmínky a Kompenzační plán. Dojde-li ke změně obchodních podmínek a Kompenzačního plánu, je Člen oprávněn vypovědět smluvní vztah bez výpovědní doby.
7.    Registrovaný uživatel potvrzuje, že si přečetl, pochopil a plně rozumí všem ustanovením této dohody, které tvoří právní a morální základ smluvních partnerských vztahů mezi Registrovaným uživatelem a Společností.
8.    Tyto podmínky jsou účinné ode dne 13.7.2018.