Tento  “Ubytovací  a reklamační řád” se dále upravuje dle konkrétních podmínek, poplatků, předpisů a zvyklostem v daném teritoriu, kde se apartmán či jiné ubytovací kapacity nacházejí.
Vše naleznete na stránkách www.apartmania.com u konkrétních nemovitostí.

1 UBYTOVACÍ ŘÁD – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Předmět úpravy

Ubytovací řád nebo-li smlouva o ubytování upravuje právo registrovaného uživatele/objednatele (zákazníka, člena) dále jen Objednatel nebo „Host“, aby mu ubytovatel (provozovatel ubytovacího zařízení) dále jen „Ubytovatel“ poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v dané lokalitě.

2 ZÁSADY UBYTOVÁNÍ, OPRÁVNĚNÍ, POVINNOSTI

2.1 Povinnosti a oprávnění objednatele - „Hosta“

Rezervace

Objednatel /“Host“ nejdříve provede rezervaci na webových stránkách www.apartmania.com.

Rezervace je platná po jejím dokončení, zaplacení a po zaslání potvrzovacího emailu společností Apartmania s.r.o., který bude doručen nejpozději do 5 pracovních dnů od zaslání rezervace. 

Cena za ubytování a služby

Za ubytování a služby s ním spojené je Host povinen zaplatit přes platební bránu „Ubytovateli“ předem při rezervaci. V případě, že platba z jakéhokoliv důvodu neproběhne, rezervace je neplatná.

Pokud rezervaci provede registrovaný uživatel/zákazník bude cena za ubytování běžná tržní cena, kterou je objednatel povinen zaplatit.

Pokud rezervaci provede člen klubu, má právo na zvýhodněnou cenu za ubytování a ostatní služby. Dále má možnost při úhradě využít tzv. Travel Points (Spoření), které má člen ve své peněžence v Backoffice.

Cena za ostatní služby,  výlety, zážitky, občerstvení nebo stravování, bude Hostem hrazena na místě v hotovosti nebo platební kartou, nebo si člen může objednat zvýhodněný balíček přes eshop a využít ho pro tyto účely.

Ubytování a služby

Host při nástupu k ubytování předloží osobní údaje dle OP nebo pasu. Tyto údaje „Ubytovatel“ zaeviduje do elektronické „ Ubytovací knihy“ v souladu se zásadami pro ochranu a nakládání s osobními údaji dle GDPR.

„Host“ má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
V těchto prostorách nesmí Host bez souhlasu Ubytovatele provádět žádné změny. V prostorách je přísně zakázáno kouření vyjma vyhrazených prostor.

2.2 Povinnosti a oprávnění „Ubytovatele“

Rezervace
Ubytovatel je povinen potvrdit rezervaci nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího zaslání. Ubytovatel v emailu potvrdí, že přijal úhradu a termín rezervace v daném apartmánu a počet osob apod.

Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu rezervace, případně na její zrušení bez udání důvodu. Pokud tak učiní, je povinen vrátit objednateli/“Hostovi“ veškeré finanční prostředky na účet, ze kterého byly poslány a také na vrácení uplatněných Travel Pointů zpět na účet v Backoffice.

Ubytování a služby

Ubytovatel je povinen odevzdat Hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

2.3  Nástup k ubytování, ukončení pobytu

Ubytovatel vydá Hostovi při nástupu k ubytování ubytovací průkaz nebo jiný prostředek, kterým se Host bude po dobu ubytování prokazovat.

Host má právo na základě objednávky ubytování ubytovat se nejpozději do 19 hodin. Ubytovatel do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li dohodnuto jinak. Není-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí Host pobyt nejpozději do 10 hodin posledního dne ubytování, v téže době i pokoj uvolní. Neučiní-li tak Host ve stanovené lhůtě, může mu Ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.

2.4 Práva a povinnosti hosta

V době od 22 hodin do 7 hodin ranních dodržuje Host noční klid. Požádá-li Host o prodloužení ubytování, může Ubytovatel vyhovět /nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl Host původně ubytován. V pokoji může Host přijímat návštěvy pouze se souhlasem Ubytovatele, po zapsání do knihy návštěv, v době od 8 do 22 hodin pokud není stanoveno jinak.

Psi, kočky a jiná zvířata mohou být umístěna v zařízení Ubytovatele pouze s jeho souhlasem a to za předpokladu, že Host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Užívání zařízení Ubytovatele je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění Hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

Host nepoužívá v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících osobní hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, sušiček vlasů apod. Dále může Host používat nízkopříkonové spotřebiče sloužící osobní potřebě, tj. počítače (notebooky), tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům apod. zásuvky v koupelně a na pokoji jsou napájeny střídavým proudem 230 V/AC/50 Hz v rámci EU, v jiných destinacích dle místních norem. Je třeba si zjistit na webu www.apartmania.com jak je to v jednotlivých lokalitách.

Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a pokoj/apartmán/dům uzamkne. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních společenských prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých. Některé prostory mohou být z důvodu bezpečnosti monitorovány kamerovým systémem.
Ve všech prostorách Ubytovatele je přísný zákaz kouření, mimo vyhrazená místa pro toto určená.

2.5 Tísňové služby, požár

V případě jakékoliv mimořádné události zachovejte klid a ihned informujte Ubytovatele nebo volejte místní linky první pomoci, policii nebo v případě požáru hasiče.
U vchodových dveří naleznete situační plán naznačující umístění nejbližšího nouzového východu a podobné instrukce pro tyto případy.

2.6 Odpovědnost za škodu

Za škody způsobené na majetku Ubytovatele odpovídá Host podle platných předpisů. Doporučujeme Hostům pro případ poškození, aby měli sjednáno pojištění  odpovědnosti  či cestovní pojištění. Ubytovatel neodpovídá za případné zcizení majetku Hosta v ubytovacích a společných prostorách.

3 STORNO PODMÍNKY - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Obecné pravida:

Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je Host povinen nahradit a to následujícím způsobem:

  • 90 a více dnů před nástupem na ubytování vracíme plnou částku, storno poplatek je tedy 0%.
  • Mezi 30 - 90 dny může Host odstoupit od ubytování jeho zrušením a vracíme 50% zaplacené ceny, storno poplatek je tedy 50%.
  • 0-30 dnů před nástupem na ubytování je rezervace závazná. Host může odstoupit od ubytování jeho zrušením a Ubytovatel vrátí Hostovi 50% zaplacené ceny, storno poplatek je tedy 50%.
  • Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže Host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.  V takovém případě nemá Host nárok na vrácení finančních prostředků za ubytování a služby.

Ubytovatel si vyhrazuje právo přistupovat ke storno podmínkám jednotlivě dle lokality. Každý apartmán se řídí svým konkrétním ustanovením, které je napsáno v sekci Apartmány na www.apartmania.com a Host je povinen si předem přečíst tyto podmínky.

4 STÍŽNOSTI, REKLAMACE, PŘÁNÍ

Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá Ubytovatel nebo jím pověřený pracovník, nebo společnost Apartmania s.r.o. na emailu support@apartmania.com

4.1  Reklamace

Objednatel/Host má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od registrace do systému jako Registrovaný Uživatel - člen klubu .
Odstoupení od kupní /ubytovací smlouvy musí být Ubytovateli odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu support@aparmania.com.  V ostatních případech se odstoupeníod smlouvy řídí  viz. bod 3 Storno podmínky – odstoupení od smlouvy.

V rámci reklamačního řízení jsou od Hostů vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, termín a místo ubytování. Což je  v souladu s našimi zásadami pro ochranu a nakládání s osobními údaji dle GDPR.