APARTMANIA.COM

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů (provozovatel):
Apartmania Holding a.s.
IČ 11758414
se sídlem Trnitá 500/9, Brno 602 00, Česká republika

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) tímto provozovatel poskytuje informace o zpracování osobních údajů.

  1. Kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1. Společnost Apartmania Holding a.s., IČ 11758414, se sídlem se sídlem Trnitá 500/9, Brno 602 00, Česká republika, vystupuje jako tzv. správce osobních údajů (dále rovněž jako „Správce OÚ“). V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na níže uvedené kontaktní údaje:
písemný kontakt: Apartmania Holding a.s., se sídlem Trnitá 500/9, Brno 602 00, Česká republika
elektronický kontakt: info.apartmania@gmail.com

1.2. Správce OÚ nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) ve smyslu čl. 37 Nařízení, když nejsou splněny podmínky pro obligatorní jmenování pověřence ve smyslu uvedeného ustanovení.

 

  1. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

2.1. V souvislosti s provozem platformy Apartmania.com (dále jen „Platforma“) zpracovává Správce OÚ osobní údaje návštěvníků internetových stránek Platformy a jejích uživatelů (dále jen „Subjekty OÚ“) v rámci následujících činností zpracování osobních údajů:

2.1.1 návštěva internetových stránek Platformy;

2.1.2 vedení uživatelských účtů;

2.1.3 ověřování uživatelů;

2.1.4 zprostředkování uzavření smluv o převodu akcií mezi uživateli Platformy;

2.1.5 zajištění úhrady ceny za převod akcií prostřednictvím depozitního účtu;

2.1.6 zasílání obchodních sdělení;

2.1.7 cookies.

2.2. Návštěva internetových stránek Platformy

2.2.1 Účel zpracování OÚ: získání informací o prohlížených stránkách v rámci Platformy, o přístupech jednotlivých uživatelů, o internetových stránkách z nichž byl uskutečněn přístup, o identifikaci zařízení, z něhož byl přístup ke stránkám proveden, softwarovém vybavení použitém pro přístup a o geolokačních údajích zařízení.

2.2.2 Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, lokalizační, popisné

2.2.3 Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – výkon oprávněných zájmů Správce OÚ, spočívajících v zajištění správného provozu internetových stránek, uživatelského komfortu, odstraňování chyb a předcházení bezpečnostním incidentům

2.2.4 Doba uložení OÚ: po dobu, kterou umožňuje příslušný analytický nástroj (Google Analytics)

2.3. Vedení uživatelských účtů

2.3.1 Účel zpracování OÚ: zajištění dostupnosti funkcí Portálu pouze pro registrované uživatele, vedení databáze registrovaných uživatelů

2.3.2 Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, adresní, popisné (včetně údajů o akciích držených Subjektem OÚ), lokalizační, přístupové údaje

2.3.3 Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené mezi Správcem OÚ a Subjektem OÚ (vztahu vyplývajícího z provedené registrace uživatele)

2.3.4 Doba uložení OÚ: po dobu existence uživatelského účtu

2.4. Ověřování uživatelů

2.4.1 Účel zpracování OÚ: zajištění ověření uživatele, jemuž byl zřízen uživatelský účet, za účelem umožnění využívání všech funkcí Platformy, prostřednictvím nezávislé služby on-line ověření (BankID), jejíž provozovatel je v postavení samostatného správce osobních údajů

2.4.2 Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, adresní, popisné (údaje o bankovním účtu Uživatele)

2.4.3 Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce OÚ (zájem na zajištění spolehlivé identifikace budoucích stran smluv o převodu akcií v rámci Platformy)

2.4.4 Doba uložení OÚ: po dobu existence uživatelského účtu

2.5. Zprostředkování uzavření smluv o převodu akcií mezi uživateli Platformy

2.5.1 Účel zpracování OÚ: poskytování on-line systému usnadňujícího uzavření smluv o převodu akcií mezi uživateli (Subjekty OÚ), automatizované generování smluv o převodu akcií

2.5.2 Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, adresní, popisné (včetně údajů o akciích držených Subjektem OÚ, majetkovém a bankovním účtu Subjektu OÚ)

2.5.3 Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené mezi Správcem OÚ a Subjektem OÚ (splnění smluvní povinnosti Správce OÚ zprostředkovat a usnadnit uzavření smlouvy o převodu akcií, vyplývající z registrace Subjektu OÚ jakožto uživatele Platformy)

2.5.4 Doba uložení OÚ: po dobu existence uživatelského účtu kteréhokoli z uživatelů tvořících stranu smlouvy o převodu akcií

2.6. Zajištění úhrady ceny za převod akcií prostřednictvím depozitního účtu

2.6.1 Účel zpracování OÚ: zprostředkování bezpečné úhrady ceny za převod akcií, sjednané v rámci smlouvy o převodu akcií, mezi uživateli, formou dočasné úschovy na depozitním účtu Správce OÚ

2.6.2 Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, popisné (údaje o bankovním účtu uživatele, sjednané podmínky úhrady ceny dle smlouvy o převodu akcií)

2.6.3 Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené mezi Správcem OÚ a Subjektem OÚ (výkon povinností dočasného schovatele ceny ve smyslu Obchodních podmínek platformy Apartmania.com)

2.6.4 Doba uložení: po dobu existence uživatelského účtu kteréhokoli z uživatelů tvořících stranu smlouvy o převodu akcií

2.7. Zasílání obchodních sdělení

2.7.1 Účel zpracování OÚ: zasílání obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti registrovaným uživatelům na e-mailové adresy, zadané v rámci registrace

2.7.2 Kategorie zpracovávaných OÚ: adresní (e-mailová adresa)

2.7.3 Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce OÚ, spočívající v zájmu na vlastním e-mailovém marketingu vůči uživatelům, kteří zasílání obchodních sdělení výslovně neodmítli

2.7.4 Doba uložení: do okamžiku, než Subjekt OÚ výslovně odmítne další zasílání obchodních sdělení

2.8. Cookies

2.8.1 Účel zpracování OÚ: zajištění správné a uživatelsky přívětivé funkce internetových stránek, usnadnění přihlašování uživatelům a analýza uživatelského chování na internetových stránkách

2.8.2 Kategorie zpracovávaných OÚ: identifikační, popisné

2.8.3 Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – souhlas Subjektu OÚ, udělený při návštěvě internetových stránek Platformy v rámci samostatného rozhraní cookies lišty

2.8.4 Doba uložení: vždy na dobu určitou - po dobu trvání jednotlivých cookies

2.8.5 Popis jednotlivých cookies, jejich účelu, doby platnosti a podmínek udělení souhlasu s jejich přijetím jsou uvedeny v samostatném dokumentu, dostupném na internetových stránkách Platformy.

 

  1. Příjemci osobních údajů

3.1. Osobní údaje uživatelů jsou primárně prostřednictvím systému Platformy poskytovány ostatním uživatelům jakožto smluvním stranám v rámci sjednávání smluv o prodeji akcií. Uzavření smlouvy o převodu akcií a její sjednávání individuálními uživateli není považováno za zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení.

3.2. Osobní údaje jsou předávány třetím osobám v postavení zpracovatelů osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení. Zpracovateli osobních údajů jsou subjekty, které Správce OÚ pověřil výkonem některých činností v rámci zpracování osobních údajů, přičemž sami neurčují účely a prostředky takového zpracování. S každým zpracovatelem osobních údajů je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů s náležitostmi dle čl. 28 odst. 3 Nařízení. Jsou identifikováni následující zpracovatelé osobních údajů:

3.2.1 společnost NETIO Solutions s.r.o v rámci poskytování webhostingových služeb;

3.2.2 společnost Start Area s.r.o. v rámci vývoje a údržby Platformy;

3.2.3 společnost Google Ireland Limited  v rámci užívání analytického nástroje Google Analytics;

3.2.4 orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

 

  1. Předávání osobních údajů do zahraničí

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území Evropské Unie, včetně údajů nacházejících se na serverech provozovatelů se sídlem v třetích zemích. V rámci provozu Platformy nedochází k žádnému předávání osobních údajů do třetích zemí.

 

  1. Informace o právech Subjektů OÚ v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů

5.1. Osobní údaje jsou v rámci Platformy zpracovávány korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Subjekty OÚ mají ve smyslu Nařízení následující práva (v závislosti na účelu a právním základu dané činnosti zpracování):

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

5.2.1 Subjekt OÚ má právo na přístup k osobním údajům týkajících se jeho samotného, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.

5.2.2 Osobní údaje subjektu jsou přístupné v rámci jeho uživatelského účtu po celou dobu jeho existence.

5.3. Právo na opravu osobních údajů

5.3.1 Pokud se Subjekt OÚ domnívá, že osobní údaje, které o něm Správce OÚ zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo jej požádat o jejich opravu nebo doplnění. Své osobní údaje však Subjekt OÚ může opravovat nebo měnit sám v rámci svého uživatelského účtu.

5.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

5.4.1 Subjekt OÚ má právo požadovat, aby Správce OÚ bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.

5.4.2 Subjekt OÚ má právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

5.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

5.5.1 Subjekt OÚ má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to tehdy, pokud Správce OÚ zpracovává jeho osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely jeho oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování v rámci článků 2.2., 2.4 a 2.7.

5.5.2 V rámci námitky proti zpracování Subjekt OÚ uvede, v jakém rozsahu zasahuje dané zpracování osobních údajů do jeho práv a svobod. Správce OÚ provede balanční test, v rámci něhož vyhodnotí, zda v rámci daného zpracování převažují jeho oprávněné zájmy nad právy a svobodami subjektu OÚ, a pokud se v rámci balančního testu potvrdí, že nikoliv, zpracování osobních údajů daného subjektu OÚ ukončí. 

5.5.3 Je-li vznesena námitka proti zpracování OÚ k přímému marketingu, má se vždy za to, že práva a svobody Subjektu OÚ převažují nad oprávněnými zájmy Správce OÚ.   

5.6.Právo na přenositelnost osobních údajů

5.6.1 Subjekt OÚ má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu (správci OÚ), aniž by mu v tom bylo ze strany Správce OÚ bráněno.

5.6.2 Subjekt OÚ má rovněž právo požádat Správce OÚ o předání jeho osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli správce OÚ, jestliže to však je technicky proveditelné.

5.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

5.7.1 Pokud Subjekt OÚ poskytl Správci OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, má Subjekt OÚ právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

5.8.1 Subjekt OÚ má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 
www.uoou.cz

5.9. Jak výše uvedená práva uplatnit?

5.9.1 Svá práva na ochranu osobních údajů může Subjekt OÚ uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Správce OÚ je v případě pochybností oprávněn ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku. Práva dle tohoto čl. 5. nelze uplatnit telefonicky.

Staň se součástí Apartmanie

Jak velkou část pomyslného nemovitostního dortu si ukrojíte
pro sebe, již necháme na vás.

Registrace
Copyright © 2022 Apartmania