OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATFORMY APARTMANIA.COM

Apartmania Holding a.s.
IČ 11758414
se sídlem Trnitá 500/9, Brno 602 00, Česká republika

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Platforma Apartmania.com

1.1.1. Platforma Apartmania.com (dále jen „Platforma“, ve smyslu čl. 1.3.5.) je provozována investiční společností Apartmania Holding a.s. (dále jen „Provozovatel“ ve smyslu čl. 1.3.1.) za účelem usnadnění a automatizace kroků při obchodování s akciemi, jichž je emitentem Provozovatel nebo holdingové společnosti Provozovatele, a dále za účelem správy investic uživatele (dále jen „Uživatel“, ve smyslu čl. 1.3.11.), do Platformy. Platforma slouží k zadávání nabídek prodeje a poptávek koupě akcií (dále jen „Akcie“ ve smyslu čl. 1.3.1.), zprostředkování kontaktu mezi držiteli Akcií a zájemci o koupi a k poskytnutí nástroje k uzavření smlouvy o převodu akcií (dále jen „Smlouva o převodu akcií“ ve smyslu čl. 1.3.1.) a splnění některých povinností z uvedené smlouvy.

1.1.2. Platforma neslouží k obchodování akcií jiných emitentů, než Akcií vydaných Provozovatelem nebo jeho holdingovými společnostmi, a Provozovatel není zprostředkovatelem obchodu s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů.

1.2. Podmínky a jejich působnost

1.2.1. Tyto Obchodní podmínky platformy Apartmania.com (dále jen „Podmínky“ ve smyslu čl. 1.3.6.) jsou závazné pro všechny Uživatele, přičemž vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami je nezbytnou podmínkou provedení registrace, vytvoření uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“ ve smyslu čl. 1.3.12.) a obchodování s Akciemi.

1.2.2. Tyto Podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem a Uživateli, vyplývající z užívání Platformy, a dále některé aspekty vztahu mezi Uživateli vyplývající ze Smlouvy o převodu akcií a kroky vedoucí k jejímu uzavření.

1.2.3. Pokud není v jakémkoli samostatném ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem uvedeno jinak nebo platnost některých ustanovení těchto Podmínek není samostatným ujednáním vyloučena nebo jinak modifikována, platí pro vzájemné vztahy Uživatelů a Provozovatele tyto Podmínky v posledním znění, jaké bylo Uživatelům oznámeno v souladu s čl. 8.1.

1.2.4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Podmínky jednostranně změnit za podmínek a způsobem, uvedeným v čl. 8.1. Uzavřené Smlouvy o převodu akcií se však řídí zněním Podmínek, platným v okamžiku uzavření smlouvy, přičemž případné pozdější změny Podmínek nemají na práva a povinnosti z již uzavřených Smluv o převodu akcií vliv.

1.3. Výklad některých pojmů

1.3.1. Akcie – zaknihovaný cenný papír na řad (akcie na jméno), jehož emitentem je Provozovatel nebo jeho Holdingová společnost, o nominální hodnotě určené stanovami Provozovatele;

1.3.2. Banka – banka podle práva České republiky, fungující jako účastník CDCP, vedoucí majetkové účty pro vlastníky zaknihovaných akcií; není-li dohodnuto jinak, je touto bankou Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4;

1.3.3. CDCP – Centrální depozitář cenných papírů, vedoucí evidenci zaknihovaných cenných papírů;

1.3.4. Kupující – Uživatel, který má zájem od Prodávajícího nabýt prostřednictvím Platformy Akcie;

1.3.5. Platforma – internetová platforma „Apartmania.com“, dostupná pod doménou www.apartmania.com;

1.3.6. Podmínky – tyto Obchodní podmínky platformy Apartmania.com, dostupné na internetových stránkách Platformy;

1.3.7. Prodávající – Uživatel držící Akcie, který je prostřednictvím Platformy převádí na jiného Uživatele;

1.3.8. Provozovatel – provozovatel platformy Apartmania.com, společnost Apartmania Holding a.s., IČ 11758414, se sídlem se sídlem Trnitá 500/9, Brno 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 26583;

1.3.9. Seznam – seznam Uživatelů, aktuálně držících akcie Provozovatele; plošně je Seznam dostupný v pseudonymizované podobě, bez identifikace příjmení, resp. celého názvu Uživatele a bez jeho kontaktních a dalších identifikačních údajů;

1.3.10. Smlouva o převodu akcií – smlouva o převodu Akcií Provozovatele nebo jeho holdingové společnosti, kterou mezi sebou prostřednictvím Platformy v nepísemné podobě uzavírají Uživatelé – Kupující a Prodávající;

1.3.11. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která provedla registraci na Platformě v souladu s těmito Pravidly a které byl vytvořen Uživatelský účet;

1.3.12. Uživatelský účet – sekce Platformy, přístupná pouze registrovaným Uživatelům, zabezpečená uživatelským jménem a heslem, v rámci níž mohou Uživatelé využívat jednotlivých funkcí Platformy;

1.3.13. Transakce – nákup a prodej Akcií prostřednictvím Platformy.

 1. Popis Platformy

2.1. Platforma je službou poskytovanou Provozovatelem jakožto investiční společností, za účelem usnadnění nabývání Akcií stávajícími i novými Uživateli. Platforma v rámci Uživatelského účtu poskytuje Uživatelům informace o aktuálním stavu a hodnotě jimi držených Akcií, o aktuální hodnotě investičního portfolia Provozovatele a poskytuje částečnou identifikaci dalších akcionářů pro účely provedení kroků vedoucích k uzavření Smlouvy o převodu akcií.

2.2. Uživatelský účet je přístupný přes webové rozhraní stránek Platformy pod uživatelským jménem a heslem. Uživatelské jméno a heslo si zvolí Uživatel v rámci registrace. Uživatel odpovídá za utajení přístupových údajů k Uživatelskému účtu tak, aby nedošlo k jejich vyzrazení neoprávněné osobě a k neoprávněnému přístupu jiné osoby k Uživatelskému účtu.

2.3. Platforma zajišťuje bezpečnost Uživatelů při provádění převodů Akcií prováděním jejich ověření při registraci tak, aby byla jednoznačně identifikována osoba Uživatele, resp. osoba, která jedná za Uživatele-právnickou osobu. Převádět Akcie je možné pouze na majetkové účty registrované ve prospěch Uživatele u Banky.

2.4. Provozovatel dále zabezpečuje proces převodu Akcií formou vedení depozitního účtu, prostřednictvím něhož je placena cena za převod Akcií mezi Uživateli. Depozitní účet slouží k přijetí ceny za převod Akcií od Kupujícího, přičemž Provozovatel je Prodávajícímu vyplatí poté, co je mu prokázáno připsání předmětných Akcií na majetkový účet Kupujícího. Kupující i Prodávající zmocňují Provozovatele k zajištění provedení úhrady prostřednictvím depozitního účtu v rámci čl. 5. těchto Podmínek.

2.5. Platforma představuje jediný prostředek, prostřednictvím něhož lze převádět Akcie Provozovatele. Převod Akcií prostřednictvím Platformy zaručuje včasné provedení příslušné změny v seznamu akcionářů a Uživateli možnost výkonu práv akcionáře.

 1. Registrace Uživatele, Uživatelský účet

3.1. Osoba mající zájem o provedení registrace a vytvoření Uživatelského účtu může vyplnit registrační formulář dostupný na stránkách Platformy, přičemž nezbytné je vyplnění základních identifikačních a kontaktních údajů. Na základě přijetí řádně vyplněného formuláře je zájemci zřízen Uživatelský účet a stává se Uživatelem. Provozovatel zašle Uživateli potvrzení registrace na e-mailovou adresu, zadanou v rámci registrace, s rekapitulací zadaných údajů. Neověřený Uživatel má přístup do uživatelské části Platformy pouze v rozsahu obecných informací týkajících se investičního portfolia Provozovatele.

3.2. Na provedení a potvrzení registrace ve smyslu předchozího odstavce nemá zájemce právní nárok. Registraci nemusí být možné provést z technických důvodů anebo v důsledku odmítnutí registrace ze strany Provozovatele, které Provozovatel není povinen jakkoli zdůvodňovat.

3.3. Uživatelský účet se zřizuje na dobu neurčitou, nejdéle na dobu existence Platformy. Uživatelský účet může být zrušen způsobem a za podmínek stanovených dále v tomto článku.

3.4. Pro plnohodnotnou registraci a získání možnosti provádění Transakcí je Uživatel povinen provést ověření některým způsobem, požadovaným Provozovatelem. Nestanoví-li Provozovatel jinak, je tímto způsobem ověření pomocí služby BankID. Za účelem ověření je Uživatel přesměrován do verifikačního rozhraní, v němž je vyzván k provedení verifikační platby z bankovního účtu vedeného na jeho jméno, a následně k provedení ověření prostřednictvím služby BankID. Na základě provedení ověření je Uživateli zpřístupněna možnost prohlížení nabídek a poptávek. Pouze ověřený Uživatel má přístup k Seznamu v pseudonymizované podobě. V případě, že je Uživatel osobou s bydlištěm nebo sídlem mimo území České republiky, je v rámci ověření požadováno provedení verifikačního nákupu akcie, za účelem otevření bankovního a majetkového účtu ve prospěch Klienta Bankou.

3.5. K zadávání nabídek i poptávek a k provádění Transakcí musí Uživatel mít založen svůj majetkový účet pro účely vedení investičních nástrojů, jak jej definuje zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Po provedení ověření zadá Uživatel do rozhraní Platformy údaje o svém majetkovém účtu tak, aby tyto údaje mohly být automaticky doplněny do Smlouvy o převodu akcií. Zadáním informace o majetkovém účtu se Uživateli zpřístupní všechny funkce Platformy umožňující provádění Transakcí. Uživatelům s bydlištěm nebo sídlem mimo území České republiky je zřízen majetkový účet na základě postupu dle čl.3.4.

3.6. Uživatel je oprávněn svou registraci na Platformě ukončit v případě, že není vlastníkem žádných Akcií a má splněny veškeré závazky vůči ostatním Uživatelům i vůči Provozovateli. V takovém případě zašle Provozovateli žádost o zrušení Uživatelského účtu e-mailem na e-mailovou adresu Provozovatele, uvedenou na stránkách Platformy, a tento jeho Uživatelský účet zruší do pěti pracovních dní od přijetí žádosti, jsou-li pro to splněny podmínky dle tohoto článku. Uživatel, který je držitelem Akcií, musí mít Uživatelský účet zřízen povinně – žádost takového Uživatele o zrušení Uživatelského účtu Provozovatel zamítne.

 1. Nabídka a poptávka, provádění Transakcí

4.1. Na základě provedení ověření ve smyslu čl. 3.4. a zadání čísla majetkového účtu je Uživatel oprávněn využít funkce „nabídka“ a „poptávka“, dostupné na základě přihlášení do jeho Uživatelského účtu. Má-li Uživatel zájem zadat poptávku na koupi Akcií jiného Uživatele, může vybrat konkrétní nabídku z aktuálního seznamu nabídek, anebo zadat vlastní poptávku bez souvislosti s konkrétní nabídkou.

4.2. Je-li Uživatel vlastníkem Akcií, má možnost v rámci Uživatelského účtu vytvořit nabídku jejich prodeje a tuto nabídku zveřejnit v sekci nabídek. Nabídku lze zveřejnit buďto na omezenou dobu, přičemž v takovém případě nabídka ze seznamu zmizí uplynutím dané doby, anebo na dobu neurčitou, přičemž v takovém případě bude nabídka odstraněna až na základě pokynu Uživatele. Nabídka je rovněž automaticky odstraněna uzavřením Smlouvy o převodu akcií. Nabídka může obsahovat návrh ceny za převod Akcií.

4.3. Zadání nabídky nebo poptávky nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, a reakce na tento návrh dle následujícího odstavce není akceptací smlouvy.

4.4. Uživatel, který zveřejnil nabídku (Prodávající) je o přijetí poptávky informován v rámci Uživatelského účtu, přičemž je oprávněn si nastavit zasílání notifikací e-mailem. Zadáním poptávky na konkrétní nabídku jsou dotčeným Uživatelům v rámci seznamu nabídek vzájemně zpřístupněny kompletní identifikační a kontaktní údaje. Obsahovala-li nabídka veškeré údaje včetně ceny Akcií a Uživatel, který zaslal poptávku (Kupující) s těmito údaji souhlasí, může být Smlouva o převodu akcií uzavřena bez další vzájemné komunikace Uživatelů. V případě, že nabídka neobsahuje veškeré údaje (zejména cenu za převod Akcií), dohodnou Prodávající a Kupující tyto údaje samostatně (e-mailem, telefonicky, instant messenger) a následně je Prodávající doplní do nabídky tak, aby mohla být vygenerována kompletní Smlouva o převodu akcií.

4.5. Doplní-li Prodávající veškeré chybějící údaje do nabídky a shoduje-li se nabídka a poptávka, potvrdí Prodávající nabídku jako přijatou. Potvrzení nabídky je návrhem Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Systém Platformy z údajů obsažených v posledním znění Nabídky vygeneruje Smlouvu o převodu akcií, obsahující alespoň následující údaje:

4.5.1. identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího;

4.5.2. identifikace Akcií, jejich počet, označení a nominální hodnota;

4.5.3. kupní cena Akcií;

4.5.4. platební údaje pro účely úhrady kupní ceny;

4.5.5. identifikace majetkových účtů Prodávajícího a Kupujícího;

4.5.6. případné další podmínky sjednané mezi Uživateli.

4.6. Vygenerovaná Smlouva o převodu akcií je Prodávajícímu i Kupujícímu zobrazena v rámci rozhraní Platformy, přičemž k jejímu uzavření jej obě strany musí potvrdit za použití nezávislé metody digitálního ověření (nestanoví-li Provozovatel jinak, je touto metodou verifikace pomocí BankID).

4.7. Provedením ověření dle předchozího odstavce je Smlouva o převodu akcií uzavřena a zaslána oběma stranám na jejich e-mailové adresy zadané v rámci Uživatelského účtu ve formátu .pdf.

4.8. V případě, že Kupující s některou částí obdrženého návrhu Smlouvy o převodu akcií nesouhlasí, je oprávněn návrh zakliknutím příslušného pole odmítnout, přičemž Prodávajícímu je povinen neprodleně sdělit důvody odmítnutí (zejména neodpovídá-li smlouva vzájemné dohodě). Postup vygenerování Smlouvy o převodu akcií dle tohoto článku lze následně opakovat.

4.9. Affiliate program

4.9.1. Platforma nabízí Uživatelům možnost získat odměnu za přivedení nového uživatele. Uživatel, který má zájem o využití této možnosti, je oprávněn pomocí příslušné funkce v rámci Uživatelského účtu vygenerovat vlastní odkaz, který zašle případnému zájemci o novou registraci.

4.9.2. Provede-li na základě odkazu dle předchozího článku nový zájemce registraci do Platformy, získává Uživatel, který odkaz zaslal, nárok na podíl z veškerých prodejů Akcií, uskutečněných nově registrovaným zájemcem (dále jen „Provize“). Nestanoví-li Provozovatel jinak, nárok na Provizi trvá na dobu neurčitou, tato doba však může být kdykoli zkrácena rozhodnutím Provozovatele. Výše podílu je stanovena Provozovatelem a Uživateli zobrazena v příslušné sekci „Affiliate“ na stránkách Portálu, přičemž může být nastavena různě pro různé Uživatele v závislosti na objemu jejich transakcí a počtu přivedených nových Uživatelů.

4.9.3. Nárok na Provizi vzniká Uživateli uplynutím 15 dní od přijetí platby v rámci Transakce uzavřené přivedeným Uživatelem na depozitní účet ve smyslu čl. 5.2., za předpokladu, že nedojde k odstoupení od příslušné Smlouvy o převodu akcií. Provize je odečtena přímo od částky, kterou Provozovatel vyplatí přivedenému Uživateli jakožto Prodávajícímu z depozitního účtu ve smyslu čl. 5.5.

 1. Úhrada kupní ceny, depozit a poplatky Provozovatele

5.1. Výše kupní ceny za převod Akcií je stanovena dohodou stran ve Smlouvě o převodu Akcií. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za jakékoli daňové důsledky převodu Akcií mezi Uživateli, zejména za to, zda příjem Prodávajícího z titulu přijetí kupní ceny bude podléhat dani z příjmu nebo nikoliv, a za splnění časového testu pro osvobození od daně z příjmu za prodej Akcií.

5.2. Uzavřením Smlouvy o převodu akcií a přistoupením na tyto Podmínky v rámci registrace pověřují Prodávající a Kupující Provozovatele tím, aby mezi nimi zprostředkoval bezpečnou úhradu kupní ceny prostřednictvím depozitního účtu. Provozovatel vede depozitní účet, na nějž Kupující odešle kupní cenu a tuto následně z depozitního účtu odešle Prodávajícímu poté, co mu bude potvrzeno, že došlo k převodu Akcií na majetkový účet Kupujícího. Depozitní účet je ve Smlouvě o převodu akcií uveden jako účet pro účely úhrady kupní ceny.

5.3. Po přijetí celé částky kupní ceny na depozitní účet informuje do 5 pracovních dnů Provozovatel Prodávajícího, že ze strany Kupujícího došlo k úhradě. Na základě této informace zadá Provozovatel do 5 pracovních dnů od jejího poskytnutí u Banky vedoucí jeho majetkový účet převod příslušného počtu Akcií dle Smlouvy o převodu akcií na majetkový účet Kupujícího způsobem, jaký Banka umožňuje. Kupující bezodkladně poskytne Prodávajícímu potřebnou součinnost k převodu Akcií na jeho majetkový účet.

5.4. Kupující přijetí akcií potvrdí do 5 pracovních dnů od přijetí akcií na svůj majetkový účet v rámci Uživatelského účtu. V případě, že Kupující tuto skutečnost nepotvrdí, ačkoliv k převodu Akcií došlo, informuje o tom Prodávající Provozovatele a provedení převodu mu doloží.

5.5. Nejpozději do tří pracovních dní od přijetí potvrzení o přijetí Akcií na majetkový účet Kupujícího zašle Provozovatel kupní cenu na bankovní účet Prodávajícího zadaný v rámci Uživatelského rozhraní a uvedený ve Smlouvě o převodu akcií. Přijetím kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího jsou veškeré povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o převodu akcií splněny.

5.6. Provozovatel zašle nejpozději do 5 pracovních dnů kupní cenu z depozitního účtu zpět Kupujícímu na účet, z něhož byla vyplacena, pokud mu Prodávající a Kupující prokáží, že Smlouva o převodu akcií byla zrušena jejich vzájemnou dohodou anebo že došlo k účinnému odstoupení od smlouvy. Od Smlouvy o převodu akcií může smluvní strana odstoupit v případě, že dojde k porušení povinností ze smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem, zejména nepřevede-li Prodávající na majetkový účet Kupujícího Akcie v počtu a hodnotě odpovídající smlouvě, nebo jsou-li převedené Akcie v rozporu se smlouvou zatíženy právem třetí osoby. Provozovatel si před odesláním kupní ceny zpět Kupujícímu může vyžádat další doklady dokládající, že k odstoupení došlo a že je důvodné. Uživatelé berou na vědomí, že v důsledku odstoupení jsou si povinny vrátit vše, co doposud z titulu Smlouvy o převodu akcií plnily.

5.7. Služba depozitu je Provozovatelem poskytována zdarma. Tím není dotčeno zpoplatnění použité platební metody, je-li Provozovatelem nabízena, a nárok Provozovatele na úhradu poplatků za převod Akcií dle následujícího článku.

5.8. Provozovatel má vůči Prodávajícímu nárok na úhradu poplatků za převod Akcií prostřednictvím Platformy, a to ve výši, stanovené ceníkem dostupným na stránkách Platformy. Výše poplatku se řídí ceníkem, platným v okamžiku uzavření Smlouvy o převodu akcií. Nárok na poplatek vzniká okamžikem vzniku nároku Prodávajícího na vyplacení kupní ceny z depozitního účtu ve smyslu čl. 5.5., přičemž Prodávající je oprávněn o výši poplatku ponížit kupní cenu, vyplacenou kupujícímu (započíst svůj nárok na úhradu poplatku na nárok prodávajícího na vyplacení kupní ceny). Provedením registrace dává Uživatel k tomuto zápočtu svůj souhlas a bere na vědomí, že k započtení dle tohoto článku není zapotřebí žádného dalšího úkonu Provozovatele.

5.9. Uživatel nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem užívání Platformy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Uživatel bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového připojení, využívaného Uživatelem pro přístup k Platformě a komunikaci s Provozovatelem.

 1. Práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele

6.1. Práva a odpovědnost Uživatele

6.1.1. Uživatel, který provedl registraci způsobem dle čl. 3.1., je oprávněn užívat Platformu, přistupovat k ní na základě svých přístupových údajů z jakéhokoli zařízení, jehož software splňuje minimální systémové požadavky, stanovené Provozovatelem.

6.1.2. Užívání Platformy nevyžaduje instalaci žádného programu do zařízení Uživatele, když Platforma je on-line přístupná prostřednictvím podporovaných webových prohlížečů. V případě, že Provozovatel nabídne možnost usnadnění užívání Platformy prostřednictvím aplikace, instalované na zařízení Uživatele, bude instalace a užívání této aplikace podléhat samostatnému licenčnímu ujednání.

6.1.3. Uživatel bere na vědomí, že Smlouva o převodu akcií, uzavřená prostřednictvím Platformy, je dvoustranný právní akt, stanovící smluvním stranám vymahatelné povinnosti. V případě nesplnění těchto povinností je druhá smluvní strana oprávněna vymáhat jejich splnění právními prostředky. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, v této souvislosti Uživatelům vzniklou.

6.1.4. Uživatel je dále povinen:

 1. a)poskytnout Provozovateli při registraci i následně pouze pravdivé údaje o své osobě (zejména jméno, příjmení, funkční e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu); Uživatel zejména odpovídá za plnou funkčnost e-mailové adresy a související e-mailové schránky v případech, kdy má tuto adresu nastavenu pro účely přijímání e-mailových notifikací z Platformy;
 2. b)v případě jakýchkoli změn údajů registrovaných v rámci Uživatelského účtu neprodleně provést jejich aktualizaci v Uživatelském účtu, jinak Uživatel odpovídá za škodu, která v této souvislosti vznikne jiným Uživatelům nebo Provozovateli;
 3. c)užívat Platformu výhradně za účelem, k jakému je provozována, tedy k získávání informací o investičním portfoliu Provozovatele a jeho výsledcích, a k provádění Transakcí;
 4. d)užít informace o ostatních Uživatelích, získané prostřednictvím Platformy, pouze za účelem dohodování a provádění Transakcí; Uživatel bere na vědomí, že zneužití a zveřejnění osobních údajů o ostatních Uživatelích může (podle svého rozsahu a závažnosti) představovat porušení pravidel o nakládání s osobními údaji nebo trestný čin;
 5. e)zdržet se aplikace jakýchkoli automatizovaných prostředků na kód Platformy (zejm. robotů, crawlerů apod.) a jakéhokoli vytěžování Platformy jinak než manuální obsluhou prostřednictvím webového rozhraní, případně prostředky, poskytnutými samotným Provozovatelem;
 6. f)udržovat v tajnosti své přístupové údaje k Uživatelskému účtu a neposkytnout přístup ke svému Uživatelskému účtu jakékoliv třetí osobě;
 7. g)informovat Provozovatele o každém případu úniku přístupových údajů svých nebo jiných Uživatelů k třetím osobám nebo o podezření z tohoto úniku;
 8. h)v souvislosti s Transakcemi vystupovat vůči jiným Uživatelům a třetím osobám způsobem, nesnižujícím dobrou pověst Platformy a Provozovatele.

6.1.5. Uživatel bere na vědomí, že Platforma a její uživatelské rozhraní představují autorské dílo ve smyslu § 2 zák. č 121/2000 Sb., autorského zákona, přičemž Provozovatel je výhradním vykonavatelem majetkových autorských práv k tomuto dílu. Uživatel není oprávněn jakkoli kopírovat, třetím osobám zpřístupňovat nebo upravovat uživatelské rozhraní Platformy nebo jeho části včetně loga Platformy nebo jiných charakteristických označení.

6.1.6. Nákupem akcií Provozovatele se Uživatel stává akcionářem Provozovatele nebo jeho holdingové společnosti, přičemž má práva a povinnosti ve smyslu § 344 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Neurčí-li stanovy dané společnosti jinak, je informační povinnost vůči akcionářům plněna prostřednictvím Platformy. Provozovatel neodpovídá za informování Uživatelů o celém rozsahu práv akcionáře dle zák. o obchodních korporacích, a Platforma neslouží jako prostředek k výkonu celého rozsahu těchto práv.

6.2. Práva a odpovědnost Provozovatele

6.2.1. Provozovatel provozuje Platformu a její uživatelské rozhraní a umožňuje k nim Uživatelům přístup ve smyslu těchto Podmínek.

6.2.2. Provozovatel prostřednictvím Platformy zveřejňuje informace o investičním portfoliu Provozovatele, zejména o hodnotě investic a o jejich zhodnocení. Provozovatel v tomto rozsahu odpovídá za správnost těchto informací neodpovídá však za jejich úplnost.

6.2.3. Provozovatel dále odpovídá za:

 1. a)identifikaci Uživatele v systému Platformy (zajištění oddělení dat Uživatele od dat ostatních Uživatelů tak, aby nedošlo k záměně dat mezi Uživatelskými účty);
 2. b)zajištění a ochranu osobních údajů Uživatelů tak, aby nedošlo k jejich úniku k třetím osobám;
 3. c)autorská práva k Platformě a oprávnění poskytovat Platformu Uživatelům;
 4. d)identifikaci plateb přijatých na depozitní účet ve smyslu č 5. a vypořádání přijatých plateb v souladu se Smlouvou o převodu akcií.

6.2.4. Provozovatel neodpovídá zejména za:

 1. e)nepřetržitou dostupnost Platformy a Uživatelských účtů;
 2. f)správnost údajů zadaných Uživateli do systému Platformy, zejména za správnost identifikačních údajů Uživatelů, kteří nebyli ověřeni ve smyslu č 3.4. těchto Podmínek;
 3. g)provedení převodu akcií mezi majetkovými účty Uživatelů, a za pravdivost informace Uživatele o přijetí nebo nepřijetí akcií na jeho majetkový účet;
 4. h)rozhodnutí Uživatele koupit nebo prodat Akcie prostřednictvím Platformy, a za návratnost a odůvodněnost investice Uživatele do Akcií a tím do společnosti Provozovatele;
 5. i)je-li Uživatelům k úhradě kupní ceny Akcií poskytnuta platební metoda externího poskytovatele (platební brána), za řádné provedení peněžní transakce poskytovatelem platební metody.

6.2.5. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, vzniklou Uživateli v důsledku užívání Platformy, včetně ušlého zisku nebo nehmotné újmy na pověsti nebo dobrém jméně. Provozovatel odpovídá výhradně za škodu, vzniklou Uživateli v důsledku zaviněného porušení povinností dle čl. 6.2.4., přičemž tato odpovědnost je omezena maximálně do výše částky odpovídající dvojnásobku nominální hodnoty akcií držených Uživatelem k okamžiku vzniku odpovědnosti za škodu.

 1. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

7.1. Zpracování osobních údajů Provozovatelem

7.1.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, které mu Uživatelé poskytli v rámci registrace, za účelem identifikace Uživatelů jakožto uživatelů Platformy, za účelem jejich evidence jakožto akcionářů Provozovatele a za účelem vypořádání platby kupní ceny Akcií prostřednictvím depozitního účtu.

7.1.2. Informace o zpracování osobních údajů, které je Provozovatel jakožto správce osobních údajů povinen poskytnout Uživatelům jakožto subjektům osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – „Nařízení GDPR“), jsou Uživatelům poskytnuty samostatným dokumentem Informace o zpracování osobních údajů (LINK), který je Uživatelům poskytnut v rámci registrace a který je rovněž dostupný na stránkách Platformy.

7.2. Zabezpečení osobních údajů

7.2.1. Provozovatel tímto prohlašuje, že přijal náležitá technická a organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Uživatelů. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům v rámci Platformy. Organizační opatření spočívají ve stanovení metodiky nakládání s osobními údaji ze strany Provozovatele a jím pověřených osob a v nastavení pravidel spolupráce s dodavateli Provozovatele, kteří se nachází v postavení zpracovatelů osobních údajů.

7.2.2. Veškeré údaje zadávané Uživateli v rámci Platformy jsou šifrovány protokolem SSL (Secure Socket Layer) tak, aby je žádná třetí osoba nemohla přečíst.

7.3. Cookies

7.3.1. Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání Platformy Uživateli, přihlašování k Uživatelskému účtu a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními Uživateli. Cookies jsou rozděleny na cookies nezbytné, které jsou vyžadovány ke správnému fungování stránek Platformy, a cookies marketingové, které mohou být využity jen s výslovným souhlasem Uživatele. Detailní identifikace jednotlivých cookies je Uživateli nebo zájemci o registraci zobrazena při návštěvě stránek Platformy.

7.3.2. Udělí-li Uživatel souhlas s marketingovými cookies, je tento souhlas zapamatován na dobu životnosti těchto cookies. Po jejím uplynutí je Uživatel o souhlas požádán opětovně. V případě, že Uživatel souhlas s využitím marketingových cookies neudělí, je o něj automaticky požádán při další návštěvě stránek Platformy.

7.4. Zasílání obchodních sdělení

7.4.1. Na e-mailovou adresu, zadanou Uživatele, v rámci registrace a zřízení Uživatelského účtu je Provozovatel oprávněn zasílat notifikace o jednotlivých akcích týkajících se Uživatelského účtu Uživatele, pokud zasílání těchto notifikací Uživatel nastaví. Zasílání notifikací není považováno za obchodní sdělení.

7.4.2. Na danou e-mailovou adresu Uživatele je Provozovatel rovněž oprávněn zasílat další informace o Platformě, Provozovateli, investičních příležitostech apod. (obchodní sdělení), pokud Uživatel toto zasílání při registraci výslovně neodmítne. V takovém případě je možno odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, popsaným v každém jednotlivém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.

 1. Závěrečná ustanovení

8.1. Změna Podmínek

8.1.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Uživateli nebo zavedení nových funkcionalit Platformy.

8.1.2. Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Uživatelům alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich e-mailové adresy, zadané v rámci registrace. Součástí oznámení je rovněž znění Podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému Uživatelskému účtu; to platí pouze tehdy, byla-li Uživateli nová verze Podmínek včas zaslána.

8.1.3. Sdělí-li Uživatel Poskytovateli způsobem dle čl. 8.1.2., že nové změny Podmínek neakceptoval, pak nabytím účinnosti nového znění Podmínek Uživatel, který není vlastníkem žádných Akcií, ztrácí přístup k Platformě. Uživatel, který vlastní Akcie, tyto Akcie nepozbývá, ztrácí však možnost provádět jakékoli Transakce prostřednictvím Platformy. 

8.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.2.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem – spotřebitelem a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Platformy, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.2.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

8.2.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod https://commission.europa.eu/about-european-commission/contact_en.

8.2.4. Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se vztahuje pouze na spory mezi Provozovatelem a Uživateli – spotřebiteli, vyplývající z užívání a poskytování Platformy. Tato možnost se nevztahuje na spory vyplývající ze vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem jakožto akcionářem Provozovatele, stejně jako na vztahy mezi Uživateli ze Smluv o převodu akcií.

8.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

8.4. Pro účely jakékoli komunikace s Provozovatelem je Uživatel povinen použít kontaktní údaje, uvedené na internetových stránkách Platformy dostupných pod www.apartmania.com.

8.5. Tyto Podmínky jsou Uživatelům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese. Uživatelé jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení .pdf nebo pořízení printscreenů.

8.6. Tyto Podmínky jsou účinné dnem 1.3.2024

Staň se součástí Apartmanie

Jak velkou část pomyslného nemovitostního dortu si ukrojíte
pro sebe, již necháme na vás.

Registrace
Copyright © 2022 Apartmania